sbg-hvid

Gældende ordensregler er vedtaget på generalforsamlingen september 2021.

ORDENSREGLER FOR STRANDBJERGGÅRDENS GRUNDEJERFORENING:

1. Der må ikke foretages handlinger, der ved lugt, røg, støj eller på anden måde er til ulempe for andre grundejere.

2. Enhver grundejer skal renholde vej og rabat udfor sit grundstykke, således at færdsel kan ske uhindret i henhold til https://kalundborg.dk/borger/veje-teknik-og-miljoe/veje-oggroenneomraader/beskaering-af-beplantning-og-renholdelse-af-stier-og-fortove.

3. Kampesten eller andet, der regulerer trafikal brug af rabatten må kun etableres af bestyrelsen.

4. Rabatten ud for egen grund skal slås mindst en gang årligt i juni måned, medmindre andet aftales med bestyrelsen. Hvis ikke dette sker kan bestyrelsen foranstalte, at det bliver gjort for ejerens regning. Nyplantning skal ske 40 cm indenfor skel.

5. Den enkelte grundejer skal vedligeholde fælles dræn under egen matrikel i henhold til kommunens retningslinjer. 

6. Der må ikke efterlades affald på stranden eller på fællesarealer. 

7. Leverancer til ejendomme må ikke aflæsses på offentlig vej, så de er til gene for færdslen. 

8. Græsslåmaskiner og andre støjende maskiner må kun benyttes i følgende tidsrum: kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-17.00 alle ugens dage, fredag dog kl. 14.00-18.00. Reglerne gælder for perioden 1. april – 1. oktober samt uge 42 (efterårsferien).

Begrænsninger gælder dog ikke større byggeprojekter.

9. Fiskeri fra badebroen er ikke tilladt. 

10. Hunde skal føres i snor på alle offentlige områder i henhold til hundeloven. Hunde er ikke tilladt på badebroen. 

11. Det henstilles, at der udvises forsigtig kørsel, såvel af hensyn til beboerne som af hensyn til vejbelægningen. Kørsel skal ske med max 20 km/t. Ikke mindst om vinteren eller i særligt våde perioder er vejene særligt udsatte for at blive kørt op. Enhver grundejer er ansvarlig for de skader der på hans foranledning påføres vejene.

12. Det henstilles at hvert medlem fylder huller i vejen ude for egen matrikel, i det omfang foreningens
eventuelle vedligeholdelse er utilstrækkeligt. 

13. Det henstilles, at alle medlemmer hvert år deltager i de to arbejdsdage, som bestyrelsen indkalder til. Opgaverne på disse dage er bl.a.:

  • Rensning af stranden for affald
  • Inspektion af hoveddræn og rensning af Vollerup kanal. (Konstateres der fejl eller mangler ved drænet, herunder beplantning hvis rodnet kan skade drænet, vil den berørte ejer blive informeret herom.) 
  • Udbedring af vore interne veje
  • Vedligeholdelse af fællesareal

Bestyrelse